Điểm giao dịch xã - Mô hình gần dân, sát dân tại Gia Lai (THGL - 16.2.2022)