Huyện Quản Bạ (Hà Giang) đẩy mạnh giải ngân vốn tín dụng chính sách (HGTV - 12.3.2023)