Hơn 41.000 hộ đồng bào DTTS tỉnh Đắk Nông được vay vốn ưu đãi (ĐRN - 22/5/2020)