Hơn 392 tỉ đồng trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cho người lao động (VOV1 - 21.9.2021)