Hội viên phụ nữ phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi (KRT - 10.9.2023)