Hội Nông dân làm tốt công tác ủy thác vốn vay (TTV11 - 21.5.2024)