Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW (VOV1 - 15/7/2020)