Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40 (ĐNRTV - 06/9/19)