Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng giai đoạn 2021 - 2023 (BTV - 27.3.2024)