Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015 - 2020 (QRTV - 20h - 28/6/2020)