Hỗ trợ nhà ở cho người dân vùng khó khăn (VTV1 - 16h00 - 6.1.2023)