Hỗ trợ HSSV nghèo đến trường (VTV1 - 17h30 - 5.9.2023)