Hỗ trợ hơn 19.800 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Nam vay vốn thoát nghèo (QRT - 15.1.2022)