Hỗ trợ hộ vay bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19(VOV2 - 07/4/2020)