Hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách phát huy hiệu quả vốn vay (THLC - 20h - 19/04/19)