Hỗ trợ doanh nghiệp vận tải vượt qua khó khăn bởi đại dịch (BTV - 12.9.2021)