Hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch (VOV1 - 20.9.2021)