Hỗ trợ Cựu chiến binh thoát nghèo (VTV1 - 16h00 - 29.4.2024)