Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách tại Quảng Bình (VTV8 - 30.9.2023)