Hiệu quả vốn vay ủy thác của Hội Nông dân huyện Châu Thành (THĐT - 11.4.2024)