Hiệu quả vốn vay giúp lao động làm việc ở nước ngoài huyện Tam Nông (THĐT - 18.4.2024)