Hiệu quả từ việc thực hiện Chỉ thị số 40 tại huyện Châu Thành (Tây Ninh) (TTV11 - 23.5.2024)