Hiệu quả từ nguồn vốn vay Quỹ quốc gia việc làm tại Cần Thơ (QuochoiTV - 28/6/2020)