Hiệu quả từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm ở huyện Nông Sơn (Quảng Nam) (QRT - 9.9.2021)