Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách ở Vĩnh Long (VOV1 - 9.1.2024)