Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách ở huyện Lộc Ninh (Bình Phước) (BPTV - 12/10/19)