Hiệu quả từ Chỉ thị 40 ở tỉnh Quảng Bình (QBTV - 9/10/19)