Hiệu quả tín dụng chính sách xã hội tại Gia Lai sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 (THGL - 20/8/19)