Hiệu quả tín dụng chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số (VTV1 - 19h - 25/09/19)