Hiệu quả tín dụng chính sách sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 tại TP Hồ Chí Minh (HTV9 - 31/10/19)