Hiệu quả tín dụng chính sách sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ở Quảng Ngãi (PTQ - 13/8/19)