Hiệu quả tín dụng chính sách ở tỉnh Gia Lai (VTV1 - 16h - 02/12/19)