Hiệu quả thiết thực của nguồn vốn chính sách tại Phú Thọ (VOV1 - 5.2.2024)