Hiệu quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 tại tỉnh Kon Tum (KRT - 11/9/19)