Hiệu quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ở TP Cần Thơ (THTPCT - 05/9/19)