Hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác tại huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) (THĐT - 17.6.2022)