Hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (PTQ - 24.3.2022)