Hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm tại tỉnh Ninh Bình (VOV1 - 27/5/2021)