Hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi tại tỉnh Bắc Kạn (VOV1 - 25/11/19)