Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai (VOV1 - 02/12/19)