Hiệu quả nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm tại tỉnh Hưng Yên (VOV1 - 19.3.2024)