Hiệu quả nguồn vốn chính sách trên địa bàn TP Hồng Ngự (Đồng Tháp) (THĐT - 19.5.2022)