Hiệu quả nguồn vốn chính sách trên địa bàn tỉnh Phú Yên (PTP - 15.11.2022)