Hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội ở huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) (BTV - 08/8/19)