Hiệu quả đồng vốn chính sách với bà con Cơ Tu nghèo (VTV5 - 22.6.2022)