Hiệu quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW tại Bình Định (BTV - 3.7.2024)