Hành trình dẫn vốn đến với đồng bào DTTS (VOV1 - 28/10/19)