Hà Nam bảo đảm nguồn vốn chính sách phục hồi phát triển kinh tế (VOV1 - 08.4.2022)