Giảm nghèo từ vốn vay chính sách (BRVT - 31/5/2021)