Giảm nghèo bền vững từ nguồn vốn tín dụng chính sách (RadioNhandan - 4.10.2021)